Vylézá nad ránem


Pokud na kůži zpozorujete dva až tÅ™i milimetry velké erytémové pupence s patrnými vpichy, které nepříjemnÄ› svÄ›dí, vždy mÄ›jte na pamÄ›ti, že by se mohlo jednat o řádÄ›ní Å¡tÄ›nice. Tento cizopasník dokáže pÅ™ehrávat dlouho bez potravy, mluví se dokonce i o nÄ›kolika mÄ›sících. Jakmile má příležitost, zaÄne cizopasit na odhalených Äástech tÄ›la – nejÄastÄ›ji jsou to záda, paže, nohy a obliÄej. Velkou komplikaci tohoto napadení zmínÄ›ným cizopasníkem pÅ™edstavuje zejména sekundární bakteriální infekce, k níž dojde pÅ™i Å¡krábání.

NeÄekejte již ani okamžik

Pokud se tedy u vás objevuje dlouhodobé svÄ›dÄ›ní spojené s nespavostí a psychickým stresem, na kůži se vyskytují erytémové makuly – Äasto až s bulózními projevy, mÄ›li byste neprodlenÄ› zaÄít pátrat po cizopasníkovi jménem Å¡tÄ›nice. Je potÅ™eba hledat ve Å¡tÄ›rbinách, záhybech povleÄení, za obložením zdí a stropů, v sedacích soupravách nebo za tapetami. Najít můžete dospÄ›lé jedince, ale také vajíÄka nebo trus v podobÄ› hnÄ›doÄervených skvrnek. Máte podezÅ™ení, že právÄ› tyto projevy na svém tÄ›le Äi uvedené stopy nebo přímo dospÄ›lé jedince nacházíte v interiéru vaší nemovitosti? Volejte nonstop!