Co vše musí splňovat baterie kuchyňská


Asi jen málokdo si uvÄ›domuje, jak velkou roli hraje v kuchyni vodovodní baterie. Ta je totiž pro vaÅ™ení prakticky nezbytná. I proto bychom mÄ›li jejímu výbÄ›ru vÄ›novat více pozornosti, než je tomu v souÄasnosti.

Abychom vÅ¡ak vybrali tu správnou, je nutné si napÅ™ed říci, co od ní vlastnÄ› oÄekáváme, a jakým způsobem jí budeme používat.

kbaterie1

Asi není třeba říkat, že se jedná o zařízení, které bude používáno prakticky každý den, většinou i několikrát denně. Je tedy nasnadě, že musí tuto pravidelnou zátěž vydržet. Její životnost by tedy měla být co největší.

Pak je zde jeÅ¡tÄ› záležitost pouÅ¡tÄ›ní a vypínání vody. Zde si musíme uvÄ›domit, že tuto Äinnost Äasto budeme provádÄ›t s rukama Å¡pinavýma od tÄ›sta, masa, Äi jiných potravin. MÄ›li bychom tedy být schopni ji pustit, aniž bychom museli použít dlanÄ› Äi prsty.

SamozÅ™ejmÄ› v poslední dobÄ› najdeme typy se senzorem, pod který jen strÄíme ruce, a voda se sama pustí. AvÅ¡ak aÄkoliv ten je rozhodnÄ› vhodný na toaletu, jako baterie kuchyňská se příliÅ¡ neosvÄ›dÄil. Má to samozÅ™ejmÄ› jednoduchý důvod: zde je Äasto potÅ™eba mít vodu puÅ¡tÄ›nu podstatnÄ› delší dobu, než po kterou ji pouÅ¡tí senzor.

kuchynskeskrine

Tato doba je navíc silnÄ› variabilní – jinak dlouho nám trvá omýt zeleninu a jinou napustit hrnec. To by tedy znamenalo, že bychom museli buÄ neustále mávat rukama pÅ™ed senzorem, nebo by nám zbyteÄnÄ› proteklo více vody, než by bylo potÅ™eba.

I proto si nejvÄ›tší oblibu získala páková baterie. Vzhledem k tomu, že ji lze v případÄ› nouze spustit i loktem, a navíc jde i snadno vypnout, pÅ™edstavuje v souÄasné dobÄ› to nejlepší dostupné Å™eÅ¡ení. RozhodnÄ› se tedy vyplatí do ní investovat.

A to nás pÅ™ivádí k další otázce: penÄ›zům. Je jasné, že náš rozpoÄet není neomezený. PÅ™esto by vÅ¡ak cena nemÄ›la být tím hlavím, podle Äeho se budeme rozhodovat. RozhodnÄ› se totiž v koneÄném důsledku vyplatí dát pÅ™ednost kvalitÄ›. Věřte, že nakonec díky tomu uÅ¡etříte.